Vitajte!

   Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia založená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších doplnkov a predpisov je otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Ciele Prvej Slovenskej hľuzovkárskej asociácie

 1. Ochrana lokalít výskytu všetkých druhov hľuzoviek (podzemných húb využiteľných vo výžive) na území Slovenska.
 2. Zabezpečenie legislatívno-právnych noriem pre pestovanie jedlých druhov hľuzoviek a ich využitia pre potravinárske účely.
 3. Napomáhanie štátnym inštitúciám v pripomienkovom konaní a výkone práva v súvislosti s ochranou hľuzoviek na Slovensku.
 4. V súlade s platnou legislatívou podpora komplexného výskumu hľuzoviek, výsadby plantáží, spracovania a zužitkovania úrody, osvetovej činnosti a propagácie výsledkov.
 5. Podpora obnovy a vytvárania novej tradície využívania hľuzoviek na Slovensku.
späť na menu

Okruhy činnosti Prvej Slovenskej hľuzovkárskej asociácie

 1. Obnova, starostlivosť a propagácia historických poznatkov a tradícií o zbere, pestovaní a využívaní hľuzoviek.
 2. Účasť pri inventarizácii výskytu, iniciácia tvorby legislatívy na ochranu lokalít výskytu hľuzoviek.
 3. Podpora vedeckého výskumu hľuzoviek, vzdelávacích aktivít, rozširovania poznatkov a ich účelnej propagácie.
 4. Ochrana spoločných záujmov členov združenia a ich zastupovanie vo vzťahoch k štátnym a samosprávnym orgánom.
 5. Podpora trvalo udržateľného využívania hľuzoviek v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe.
 6. Realizácia a príprava projektov, seminárov, konferencií, vzdelávacích kurzov, prednášok a publikačnej činnosti.
 7. Spolupráca s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí.
späť na menu

Ako sa stať členom

Členom združenia môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia a uhradí zápisné a členský ročný príspevok. Riadne členstvo vzniká dňom po doručení písomnej prihlášky a zaplatení zápisného príspevku a členského príspevku. O členstve rozhoduje rada združenia. Plné znenie stanov na stiahnutie www.hluzovky.sk/sk/stanovy.pdf

Prihlaska za člena na stiahnutie: www.hluzovky.sk/sk/prihlaska_psha.pdf

Formy členstva:
 1. Riadny člen
 2. Čestný člen
 3. Podporný člen
späť na menu

Organizačná štruktúra PSHA

 1. Valné zhromaždenie - najvyšší orgán združenia.
 2. Rada združenia - výkonný orgán.
 3. Predseda združenia - štatutárny zástupca združenia.
 4. Hospodár - plní funkciu dozornej rady a kontroluje hospodárenie združenia.
späť na menu